Skip to Main Content
Menu
Contact Us Search
CA Department of Insurance
CA Department of Insurance
CA Department of Insurance

Formerly licensed Orange County agent charged with grand theft and insurance fraud

News: 2023 Press Release

For Release: May 3, 2023
Media Calls Only: 916-492-3566
Email Inquiries: cdipress@insurance.ca.gov

Formerly licensed Orange County agent charged with grand theft and insurance fraud

ORANGE, Calif. — Formerly licensed insurance agent Phong Thanh Nguyen, 29, of Garden Grove, was charged today with two felony counts of grand theft and insurance fraud after allegedly pocketing more than $37,000 in undeserved commissions from two separate life insurance companies.

The Department of Insurance opened an investigation after receiving a complaint alleging Nguyen received commissions on policies with no intention of keeping those policies active. The investigation revealed Nguyen wrote nine policies in one month that lapsed prematurely once the commission was paid. Nguyen did not pay back any of the unearned commissions he received from this alleged scheme. Under California law, failure to pay back unearned advance commissions is insurance fraud and theft.

In total, Nguyen received $37,453 from the alleged advanced commission scheme. At this time, Nguyen is a fugitive and the Department urges anyone with information to contact us at 714-712-7600.

The Department urges consumers to check the license status of their agent or contact the Department of Insurance at 800-927-4357 if they suspect they may be a victim of insurance fraud. Nguyen’s license expired December 31, 2020.

This case is being prosecuted by the Orange County District Attorney’s Office. 

# # #

In Vietnamese:

 

Đại lý trước đây được cấp phép của Quận Cam đã bị buộc tội trộm cắp lớn và gian lận bảo hiểm

 

ORANGE, Calif. — Đại lý bảo hiểm được cấp phép trước đây Phong Thanh Nguyễn, 29 tuổi, ở Garden Grove, hôm nay đã bị buộc tội với hai trọng tội trộm cắp lớn và gian lận bảo hiểm sau khi bị cáo buộc bỏ túi hơn $37,000 tiền hoa hồng không xứng đáng từ hai công ty bảo hiểm nhân thọ riêng biệt.

Bộ Bảo Hiểm (Department of Insurance) đã mở một cuộc điều tra sau khi nhận được khiếu nại cáo buộc Nguyễn đã nhận hoa hồng cho các hợp đồng mà không có ý định giữ cho các chính sách đó hoạt động. Cuộc điều tra cho thấy Nguyễn đã viết chín hợp đồng bảo hiểm trong một tháng nhưng hết hiệu lực sớm sau khi hoa hồng được thanh toán. Nguyễn đã không trả lại bất kỳ khoản hoa hồng nào chưa kiếm được mà anh ta nhận được từ chương trình bị cáo buộc này. Theo luật California, việc không trả lại hoa hồng tạm ứng chưa kiếm được là gian lận bảo hiểm và trộm cắp.

Tổng cộng, Nguyễn bị cáo buộc đã nhận được $37,453 từ chương trình hoa hồng tạm ứng. Hiện tại, Nguyễn là một kẻ chạy trốn và Bộ Bảo Hiểm kêu gọi bất cứ ai có thông tin xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 714-712-7600.

Bộ Bảo Hiểm kêu gọi người tiêu dùng kiểm tra tình trạng giấy phép của các đại lý hoặc liên hệ với Bộ Bảo Hiểm theo số 800-927-4357 nếu họ nghi ngờ mình có thể là nạn nhân của gian lận bảo hiểm. Giấy phép của Nguyễn hết hạn vào ngày 12/31/2020.

Trường hợp này đang được truy tố bởi văn phòng biện lý Quận Cam (Orange County District Attorney’s Office).Led by Insurance Commissioner Ricardo Lara, the California Department of Insurance is the consumer protection agency for the nation's largest insurance marketplace and safeguards all of the state’s consumers by fairly regulating the insurance industry. Under the Commissioner’s direction, the Department uses its authority to protect Californians from insurance rates that are excessive, inadequate, or unfairly discriminatory, oversee insurer solvency to pay claims, set standards for agents and broker licensing, perform market conduct reviews of insurance companies, resolve consumer complaints, and investigate and prosecute insurance fraud. Consumers are urged to call 1-800-927-4357 with any questions or contact us at www.insurance.ca.gov via webform or online chat. Non-media inquiries should be directed to the Consumer Hotline at 800-927-4357. Teletypewriter (TTY), please dial 800-482-4833.

Google Translate